เกี่ยวกับระบบ วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนารูปแบบมาตรฐานการปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center Thailand 4.0)
2. เพื่อให้สถานศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานปฏิบัติงานยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน (Fix It Center Thailand 4.0)

ความเป็นมา

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ได้นำแนวคิดจัดการขัดทำโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนจัดทำมาตรฐาน การปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ประชารัฐที่มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยการออกแบบและพัฒนา ระบบศูนย์แจ้งซ่อม KPT โดยได้รับการต่อยอดนวตกรรมจาก วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ซึ่งครูจะนำนักเรียน นักศึกษาไป ศึกษาเรียนรู้ และนำเทคโนโลยีหรือสร้างนวัตกรรมร่วมกับชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าและ ส่งเสริมการรับรอง มาตรฐานคุณภาพ โดยผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานแบบบูรณาการ ครูจัดการเรียนการสอน เชิงบูรณาการการเรียนรู้กับ การทำงาน และนักเรียน นักศึกษามีจิตอาสานำวิชาชีพบริการชุมชน อันจะเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้วยการ “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส” สู่ Thailand 4.0

ประโยชน์

1. เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบศูนย์แจ้งซ้อมเพื่อให้บริการกับบุคคลทั่วไปที่เข้ามาใช้บริการซ้อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ และคอมพิวเตอร์

(15 reviews)