ระบบศูนย์แจ้งซ่อม (FIXITKPT)

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ได้ดำเนินการสร้างความความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรกับ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมรงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบ่อคำ และองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ เพื่อพัฒนาศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

ข้อมูลการใช้บริการศูนย์แจ้งซ่อม ศูนย์ต่างๆ ที่นี้

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร 24%
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสมบูรณ์ 10%
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม 10%
องค์การบริส่วนตำบลธรรมรงค์ 14%
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบ่อคำ 8%
องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ 6%