สถานะ ประเภทอุปกรณ์ ผู้รับบริการ ศูนย์บริการ วันที่ลงทะเบียนแจ้งซ่อม วันที่รับอุปกรณ์แจ้งซ่อมคืน
รอการรับ 1362234 เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ นายอนุภัทร อินทพงษ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว 06 ก.ย. 2564 - 15:23:19 00:00:0000 - 00:00:00
1 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 1762507 พัดลม นายสมชาย ใจดี องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม 23 มิ.ย. 2564 - 10:33:20 23 มิ.ย. 2564 - 10:53:22
2 รอการรับ 2012790 พัดลม นายนพเกล้า ศรีมายับ องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว 06 ก.ย. 2564 - 15:02:29 00:00:0000 - 00:00:00
3 รอการรับ 2014550 รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก นายสาวเกศรินทร์ สุมานี องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว 06 ก.ย. 2564 - 13:11:12 00:00:0000 - 00:00:00
4 รอการรับ 2025186 ตู้เย็น นงค์รัก เรืองกสิกิจ สำนักงานเทศบลตำบลนครชุม 28 มิ.ย. 2564 - 23:24:50 00:00:0000 - 00:00:00
5 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 2072037 เครื่องสูบน้ำ ปริญญา ดีไพร สำนักงานเทศบลตำบลนครชุม 09 มิ.ย. 2564 - 13:55:44 09 มิ.ย. 2564 - 14:01:06
6 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 2147042 พัดลม ปริญญา ดีไพร สำนักงานเทศบลตำบลนครชุม 09 มิ.ย. 2564 - 13:38:26 09 มิ.ย. 2564 - 13:44:39
7 กำลังซ่อม 2314539 โทรทัศน์ วิทยุ นายจักรกฤษ แย้มทิพย์ องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว 06 ก.ย. 2564 - 11:01:37 00:00:0000 - 00:00:00
8 รอการรับ 2349469 เตารีด อัญชลี นอบนบ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม 31 ส.ค. 2564 - 10:54:04 00:00:0000 - 00:00:00
9 ยังไม่ได้ยืนยัน 2562616 พัดลม อรุณลักษณ์ ทำจันทรทา องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม 00:00:0000 - 00:00:00 00:00:0000 - 00:00:00
10 รอการรับ 2647206 รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก นายเจษฏา จันทร์น้อย องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว 06 ก.ย. 2564 - 13:07:50 00:00:0000 - 00:00:00
11 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 2753690 พัดลม นายธนากรณ์ เพชรเถรี องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว 06 ก.ย. 2564 - 10:58:13 06 ก.ย. 2564 - 11:27:40
12 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 2938088 เครื่องพ่นยา นายศราวุธ องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว 23 มิ.ย. 2564 - 11:04:59 06 ก.ย. 2564 - 11:50:41
13 รับของแล้ว 2993273 พัดลม ภาวิณี เย็นศิริ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ 23 มิ.ย. 2564 - 10:40:47 00:00:0000 - 00:00:00
14 รับของแล้ว 308073 พัดลม นายธนากรณ์ เพชรเถรี องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว 06 ก.ย. 2564 - 10:55:18 00:00:0000 - 00:00:00
15 รอการรับ 3089143 พัดลม นายพายุ หีบไธสง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว 06 ก.ย. 2564 - 15:07:39 00:00:0000 - 00:00:00
16 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 313112 เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ปริญญา ดีไพร องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม 09 มิ.ย. 2564 - 13:30:04 21 มิ.ย. 2564 - 06:41:44
17 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 3411240 ตู้เย็น ปริญญา ดีไพร สำนักงานเทศบลตำบลนครชุม 09 มิ.ย. 2564 - 13:49:49 09 มิ.ย. 2564 - 13:52:38
18 รับของแล้ว 3411823 โทรทัศน์ วิทยุ นายธนภัทร ปานคำ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ศูนย์ถาวร 16 ส.ค. 2564 - 11:16:12 00:00:0000 - 00:00:00
19 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 347368 รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก นายสมชาย ใจดี สำนักงานเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย 23 มิ.ย. 2564 - 11:16:57 23 มิ.ย. 2564 - 11:24:29
20 รอการรับ 3650253 โทรทัศน์ วิทยุ นางสาวปวรรัตน์ มาเเก้ว 06 ก.ย. 2564 - 14:29:54 00:00:0000 - 00:00:00
21 รอการรับ 3755389 หม้อหุงข้าว นายกฤษฎา สมโภชน์ องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว 06 ก.ย. 2564 - 15:39:04 00:00:0000 - 00:00:00
22 รอการรับ 394014 พัดลม นายปาทวรรณ์ ตรงดี องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว 06 ก.ย. 2564 - 14:08:06 00:00:0000 - 00:00:00
23 รับของแล้ว 4131995 พัดลม อรภัทร เกษสำโรง องค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม 23 มิ.ย. 2564 - 11:20:12 00:00:0000 - 00:00:00
24 รอการรับ 437230 พัดลม นายชุติภาส ทองใบ องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว 06 ก.ย. 2564 - 13:21:49 00:00:0000 - 00:00:00
25 รอการรับ 4418597 หม้อหุงข้าว นางสาวกัญญารัตน์ เเสงเย็น 06 ก.ย. 2564 - 14:22:37 00:00:0000 - 00:00:00
26 รอการรับ 4421066 พัดลม นางสุนิสา พลากร 06 ก.ย. 2564 - 13:37:59 00:00:0000 - 00:00:00
27 รอการรับ 4699474 โทรทัศน์ วิทยุ นายธนาวุมิ ไชยสิงห์ 06 ก.ย. 2564 - 11:10:15 00:00:0000 - 00:00:00
28 รอการรับ 4808744 เครื่องเสียง นายศราวุฒิ สุขโต 06 ก.ย. 2564 - 13:53:57 00:00:0000 - 00:00:00
29 รอการรับ 5120325 รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก นายวีรวัตย์ ขันคำ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ศูนย์ถาวร 23 ส.ค. 2564 - 08:01:53 00:00:0000 - 00:00:00
30 รอการรับ 5187540 เครื่องซักผ้า นายอดิศักดิ์ พุ่มทุเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว 06 ก.ย. 2564 - 13:49:37 00:00:0000 - 00:00:00
31 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 5301185 Notebook (โน็ตบุ๊ค) นายสมชาย ใจดี องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม 19 มิ.ย. 2564 - 07:23:31 21 มิ.ย. 2564 - 06:41:33
32 รอการรับ 5900484 โทรทัศน์ วิทยุ นาย กฤษนัย มหาเนตร องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว 06 ก.ย. 2564 - 14:51:12 00:00:0000 - 00:00:00
33 รอการรับ 5904168 โทรทัศน์ วิทยุ นายฐิติวัฒน์ เเจ้งคำ องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว 06 ก.ย. 2564 - 13:26:02 00:00:0000 - 00:00:00
34 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 6230980 Notebook (โน็ตบุ๊ค) นายสมชาย ใจดี องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว 22 มิ.ย. 2564 - 20:51:38 22 มิ.ย. 2564 - 21:16:35
35 รับของแล้ว 6783624 พัดลม อภิชญา อินสมพันธุ์ สำนักงานเทศบาลตำบลเทพนคร 23 มิ.ย. 2564 - 11:12:33 00:00:0000 - 00:00:00
36 รอการรับ 6992803 พัดลม นายภัทรพล เกษมญาติ 06 ก.ย. 2564 - 15:12:39 00:00:0000 - 00:00:00
37 รอการรับ 7011808 โทรทัศน์ วิทยุ นายกชกาย หินอ่อน องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว 06 ก.ย. 2564 - 15:16:47 00:00:0000 - 00:00:00
38 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 7473612 พัดลม นายสมชาย ใจดี องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม 07 ก.ค. 2564 - 15:01:38 07 ก.ค. 2564 - 15:42:42
39 รับของแล้ว 7599104 ตู้เย็น ภาวิณี เย็นศิริ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ 23 มิ.ย. 2564 - 11:12:32 00:00:0000 - 00:00:00
40 รอการรับ 7755713 เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ นายธันวา อ่องเลื่อม องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว 06 ก.ย. 2564 - 15:32:36 00:00:0000 - 00:00:00
41 รอการรับ 7824861 รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก นายสิทธิพล บัวสิทธิยานนท์ องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว 06 ก.ย. 2564 - 13:33:12 00:00:0000 - 00:00:00
42 ยังไม่ได้ยืนยัน 7856792 พัดลม อรุณลักษณ์ ทำจันทรทา องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม 00:00:0000 - 00:00:00 00:00:0000 - 00:00:00
43 รอการรับ 8375429 รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก นายกิตติภพ บรุษศรี องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว 06 ก.ย. 2564 - 14:35:58 00:00:0000 - 00:00:00
44 ยังไม่ได้ยืนยัน 856300 รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก ณัฐพงษ์ เดชฉิมพลี องค์การบริหารส่วนตำบลนาบ่อคำ 00:00:0000 - 00:00:00 00:00:0000 - 00:00:00
45 รอการรับ 8779984 หม้อหุงข้าว นายเดชลือชัย เนมินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว 06 ก.ย. 2564 - 14:17:18 00:00:0000 - 00:00:00
46 กำลังซ่อม 9009916 พัดลม นายภาสกร แพอยู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว 06 ก.ย. 2564 - 10:57:01 00:00:0000 - 00:00:00
47 ยังไม่ได้ยืนยัน 9055594 พัดลม อรุณลักษณ์ ทำจันทรทา องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม 00:00:0000 - 00:00:00 00:00:0000 - 00:00:00
48 กำลังซ่อม 9103694 พัดลม นายศราวุธ องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว 23 มิ.ย. 2564 - 10:32:19 00:00:0000 - 00:00:00
49 อุปกรณ์อยู่ศูนย์ใหญ่ 9123712 เครื่องหว่านข้าว นายศราวุธ สำนักงานเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย 23 มิ.ย. 2564 - 11:16:41 00:00:0000 - 00:00:00
50 รอการรับ 9275637 พัดลม นายดอกรัก อินตาโสภี 06 ก.ย. 2564 - 11:01:11 00:00:0000 - 00:00:00
51 รับของแล้ว 9543869 โทรทัศน์ วิทยุ นายฐิติราช จันทร์เสบ องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว 06 ก.ย. 2564 - 11:03:28 00:00:0000 - 00:00:00
52 รอการรับ 9573923 รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก นายกิตติ บดิรัฐ 06 ก.ย. 2564 - 11:15:11 00:00:0000 - 00:00:00
53 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 9781950 Notebook (โน็ตบุ๊ค) นายสมชาย ใจดี องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม 21 มิ.ย. 2564 - 13:02:59 21 มิ.ย. 2564 - 13:56:37
54 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 9782132 ปริ๊นเตอร์ นายสมชาย ใจดี องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม 21 มิ.ย. 2564 - 11:43:34 21 มิ.ย. 2564 - 12:11:32